文档搜索 > Sheet1 AB1Английскад

Sheet1 AB1Английскад


Sheet1

  A B
1 Английска дума Значение на български
2    
abort fee такса за неуспешна сделка
4 accelerated depreciation ускорена амортизация
5 accept deposits привличане на депозити
6 accepted receivable прието вземане
7 accident insurance застраховка "Злополука"
8 accidental contract аксцедентен договор
9 accompanying приложени
10 accounted for осчетоводени
11 accounting balance счетоводни сметки
12 accounting convention счетоводна конвенция
13 accounting date счетоводна дата
14 accounting depreciation quota счетоводна амортизационна квота
15 accounting documents счетоводни документи
16 accounting entries счетоводни записвания
17 accounting for banking operations счетоводни отчети на банки и небанкови финансови институции
18 accounting for cash flow отчитане на паричния поток
19 accounting for construction contracts отчитане на договорите за строителна дейност
20 accounting for depreciations отчитане на амортизациите
21 accounting for environmental costs отчитане на разходите за опазване на околната среда
22 accounting for events ocurring after the balance sheet date отчитане на непредвидими събития, настъпили по време на съставянето на счетоводния отчет и на събития, настъпили след срока на изготвянето му
23 accounting for extraordinary items отчитане на извънредните операции
24 accounting for Government grants and Government assistance отчитане на държавни дарения и оповестяване на държавна помощ
25 accounting for grants отчитане на финансиранията
26 accounting for investments отчитане на инвестициите
27 accounting for leases отчитане на наемните  (лизинговите) договори
28 accounting for production and delivery costs отчитане на основните производствени разходи и разходите по доставките
29 accounting for profit tax отчитане на данъци върху печалбата
30 accounting for research and development activities отчитане на научната и развойната дейност
31 accounting for taxes on income отчитане на данъците върху печалбата
32 accounting for the effect of changes in foreign exchange rates отчитане влиянието на промените на валутните курсове
33 accounting for VAT отчитане на данъка върху добавената стойност
34 accounting period=reporting period отчетен период
35 accounting records счетоводни записвания
36 accounts for payments and receipts разчети по преводи
37 accounts for upkeep of dependents of employees abroad разчети за издръжка на семейства на персонала, работещ в чужбина
38 accounts payable on demand задължения платими при поискване
39 accounts receivable or payable to cedant разчети със седанти
40 accounts receivable/payable вземания/задължения; разчети в банки (сметки)
41 accounts receivable/payable with banks (also: balances and transactions with banks) разчети с банки
42 accounts reclassified трансформирани сметки
43 accounts with the International Monetary Fund разчети с Международния валутен фонд
44 accounts with the World Bank разчети със Световната банка
45 accrual accounting concept; accrual method счетоводен принцип на начисляване
46 accrual basis принцип на начисляването
47 accruals натрупани задължения
48 accrue provisions начислявам провизии
49 accrued expenses начислени разходи
50 accrued income натрупани приходи
51 accumulated depreciation начислена амортизация
52 acid-test ratio коефициент на критична оценка
53 acounting policy счетоводна политика
54 acquirer купувач (акции, дялове)
55 acquisition cost цена на придобиване
56 acreditation акредитация
57 acting (General) Manager действащ управляващ
58 acting in good faith добросъвестен приобретател
59 actions of repeal отменителни искове
60 active capital активен капитал
61 acts of God катастрофични събития
62 actual capital действителен капитал
63 actual cash value (ACV) действителна стойност
64 actuarial methods актюерски методи
65 added value добавена стойност
66 addition at negotiation допълнение по споразумение
67 additional capital; additional equity допълнителен (запасен) капитал
68 additional materials спомагателни материали
69 additional reserves допълнителни резерви
70 additional tuning допълнителна настройка
71 additionally accrued provisions доначислени провизии
72 address of management адрес на управление
73 adequate level of assurance достатъчна степен на сигурност
74 adjucation order; receiving order; writ of execution изпълнителен лист
75 adjust коригирам
76 adjust for the diminution of current market price корекция за отразяване на понижаването на текущата пазарна цена
77 adjusted for noted errors преизчислен при отбелязани грешки
78 adjusting entries сторнировъчни статии
79 adjustment table таблица за корекции
80 adjustments преизчисления, корекции
81 adjustments and provisions to reduce assets to their estimated recoverable amount преоценка на активите до тяхната възстановима стойност
82 administrative case дело с административен характер
83 administrative penal provisions административнонаказателни разпоредби
84 administrator материалноотговорно лице
85 advance аванс
86 advance payments авансови преводи
87 advanced capital авансиран капитал
88 advances for special assignments разчети за преведени суми  за разходи по поръчение
89 advances from customers клиенти по аванси
90 advances received получени аванси
91 advances to employees аванс на подотчетни лица
92 advances to suppliers доставчици по аванси
93 adversly affected неблагоприятно засегнати
94 advisory partner съдружник консултант
95 against reserves за сметка на резервите
96 aggregated information обобщена информация от документи
97 aging analysis възрастов анализ
98 agreed upon procedures договорени процедури
99 agriculture and forestry селско и горско стопанство
100 Air Traffic Service Authorities Ръководство "Въздушно движение"
101 all deadlines set forth herein will be ammended to a mutually agreed upon timetable всички срокове ще се променят съгласно взаимно договорен график
102 alleviate облекчавам, успокоявам
103 allocate отнасям по сметка; разпределям
104 allocated amount отнесена сума
105 allocation of provisions заделяне на провизии
106 all-out construction разгърнато строителство
107 allowance отстъпка (цена)
108 amortization (intangible assets) амортизация
109 amortization of goodwill амортизация на търговска репутация
110 amortization of intangible fixed assets амортизация на дълготрайните нематериални активи
111 amount of interest capitalized in the cost of stocks стойността на лихвата, капитализирана в акционерния капитал
112 amount of investment размер на съучастието
113 amount overdue просрочие
114 amounts deducted from employees salaries for low quality output удръжки от възнаграждението на персонала за допуснат брак в производството
115 amounts due изискуеми суми
116 amounts falling due дължими суми
117 amounts/accounts payable задължения
118 analytical and limited substantive reviews аналитични и ограничени прегледи по същество
119 annual financial statements in a simplified form съкратена форма на годишен счетоводен отчет
120 annuity insurance рентна застраховка
121 annule books анулирам документ
122 anticipate предвиждам, очаквам
123 appeal жалба, обжалване
124 application software приложен софтуер
125 apply for credit искам кредит
126 appropriateness уместност
127 approval authority правомощие за вземане на решение
128 arbitration cases арбитражни дела
129 as at December 31, 1999 към 31.12.1999 (баланс)
130 as holding the Presidency в качеството си на президент
131 as of/ from…date считано от
132 assented shares/stock винкуларни акции
133 assessed and accounted for оценени и осчетоводени
134 assessment of the loan performance оценка за обслужване на дълга
135 assessment/evaluation оценка
136 asset conversion обръщаемост на активите
137 asset impaired намален актив
138 assets in course of construction активи в процес на изграждане
139 assets not in use собствени активи невключени в стопански оборот
140 assets pledged as collateral активи, предоставени като обезпечение
141 assets under construction разходи за придобиване на ДМА
142 assignee правоприемник, изпълнител
143 assignor възложител
144 assumptions предположения
145 at a base при база
146 at cost по цена на придобиване
147 at lower of cost and market value по-ниската от цената на придобиване и пазарната цена
148 at maturity при настъпване на падежа
149 at the expense of за сметка на
150 at the rate of exchange ruling on the date по курса на деня на БНБ
151 attracted capital привлечен капитал
152 attribute to … приписвм на …
153 audit approach одиторски подход
154 audit area сфера
155 audit partner съдружник по одити
156 audit trail одиторско проследяване на счетоводните записвания; документиране на одита
157 auditors проверители (одитори)
158 authorization одобрение, упълномощаване
159 authorized capital (also: nominal, opening, ownership, statutory) уставен капитал
160 authorized share capital основен записан акционерен капитал
161 authorized to manage овластен да управлява и представлява (дружеството)
162 auxiliary activities спомагателна дейност
163 auxiliary books спомагателни книги
164 auxilliary/supporting activity спомагателна дейност
165 available (also: disposable) capital наличен (разполагаем, свободен), ликвиден капитал
166 background (proposal) описание на ангажимента
167 background information обстановка
168 balance салдо
169 balance of principal остатък по главница
170 balance off приключвам (за регистри)
171 balance sheet баланс
172 balance sheet accrued interest балансово начислена лихва
173 balance sheet item балансово перо; балансова позиция
174 balance transfer прехвърляне на остатък (салдо) по сметка от една в друга банка
175 ban on accruing interest upon interest забрана за начисляване на лихва върху лихва
176 bank capital банков капитал
177 bank charges банкови разноски
178 bank collection банково инкасо
179 bank documentary collection банково документарно инкасо
180 bank evaluation in privatization procedure оценка на банката при приватизация
181 bank payment order платежно нареждане
182 bank reconciliation банкови разчети
183 bank regulations банково законодателство
184 bank transactions банкови сделки
185 bank transfer банков превод
186 banking operations банкови операции
187 bankruptcy несъстоятелност
188 bankruptcy estate маса на несъстоятелността
189 base interest rate основен лихвен процент
190 basic earning брутна печалба
191 basic materials основни материали
192 basis of preparation of the financial statements база за изготвяне на счетоводния отчет
193 bear interest олихвяване
194 bearer shares акции на приносител
195 bench mark база за сравнение
196 benchmarking сравнителен и пазарен анализ
197 benefits надбавки
198 benefits and welfare социални надбавки и помощи за персонала
199 benefits foregone пропуснати ползи
200 benefits to clients изплатени обезщетения на участници в пенсионен фонд
201 BGN current accounts разплащателни сметки на клиенти в левове
202 BGN current accounts of budget enterprises текущи сметки на бюджетните предприятия в левове
203 BGN demand deposits набирателни сметки на бюджетни предприятия в левове
204 BGN equivalent левова равностойност
205 BGN savings deposits влогови сметки на клиенти в левове
206 BGN special accounts специални сметки на клиенти в левове
207 bid bonds тръжни гаранции
208 bidding documentation тръжна документация
209 bill of exchange менителница; полица
210 billing фактуриране
211 binding force of proposal обвързваща сила на предложението
212 block of shares пакет от акции
213 boarding expenses квартирни пари
214 bodily injury телесни увреждания
215 bonds and debentures облигации
216 bonds are stated at the amortized cost облигации отчетени по метода на амортизация на дисконта (премията)
217 bonus премия
218 bonus stock безплатни, учредителни акции
219 book entry manner безкасов начин
220 book entry registered securities безналични ценни книжа
221 book profit счетоводна печалба
222 books of chronological and systematic accounts регистри за хронологично и систематично записване
223 books of income and expenses книги за приходи и разходи (приходно-разходни книги)
224 borrower кредитополучател
225 borrowing costs разходи по обслужване на кредити
226 brand name търговско наименование
227 break down разшифровам, анализирам
228 breakdown разбивка; разшифровка
229 bring an action against s.o. / take proceedings against s.o. завеждам дело
230 brokerage посредничество
231 BSE БФБ
232 buildings сгради
233 Buildings, land, forest, perennial сгради, земи, гори и трайни насаждения
234 Bulgarian Industrial Association Българска стопанска камара
235 bullion and gems благородни метали и скъпоценни камъни
236 business activity through a base стопанска дейност чрез определена база
237 business activity through a permanent establishment стопанска дейност чрез място на стопанска дейност
238 business expenses необходимо-присъщи разходи
239 business frustration стопанска непоносимост
240 business operations бизнес операции
241 business relations търговски взаимоотношения
242 by type of expense по икономически елементи
243 calculation of the instalments изчисляване на вноските
244 capital капитал
245 capital base собствен капитал (капиталова база)
246 capital development costs продукти от развойна дейност
247 capital expenditure grants финансиране на дълготрайни активи
248 capital intensity капиталоемкост
249 capital investments дългосрочни инвестиции
250 capital stock всички акции на акционерите, които взети заедно представляват собствеността върху едно акционерно дружество
251 carried at cost оценени по номинална стойност
252 carried at cost of acquisition оценени по цена на придобиване
253 carried at market value отчетени по пазарна стойност
254 carry forward пренасям за бъдещ период
255 carrying amount/value; book value отчетна стойност
256 case съдебно дело
257 case is up before court разглеждам дело
258 cash парични средства
259 cash against documents инкасо (в търг.)
260 cash and amounts due from banks парични средства и сметки в други банки
261 cash and cash equivalents парични средства и парични еквиваленти
262 cash at bank in Bulgarian leva разплащателна сметка в левове
263 cash at bank in foreign currencies разплащателна сметка във валута
264 cash basis for recognition of income принцип на отчитане на приходи в момента на получаване на паричните постъпления
265 cash flow from operating activities паричен поток от дейността
266 cash in budget accounts in Bulgarian leva парични средства по бюджетни сметки в левове
267 cash in extra budget accounts in Bulgarian leva парични средства по извънбюджетни сметки в левове
268 cash in extra budget accounts in foreign currency парични средства по извънбюджетни сметки във валута
269 cash in fund-raising accounts in Bulgarian leva парични средства по набирателни сметки в левове
270 cash in fund-raising accounts in foreign currency парични средства по набирателни сметки във валута
271 cash in hand парични средства на каса / в брой
272 cash in hand & at bank парични средства
273 cash in hand & at bank in foreign currency парични средства във валута
274 cash in hand in Bulgarian leva каса в левове
275 cash in hand in foreign currencies каса във валута
276 cash loan contract договор за кредит в брой
277 cash of State Budget-financed enterprises парични средства на бюджетните предприятия
278 cash on hand парични наличности
279 cash on hand (in the safe) касова наличност (в сейф)
280 cash register касов апарат
281 cash register receipt касова бележка
282 cash, nostros and balances with the Central Bank парични средства, ностро сметки и сметки в Централната Банка
283 cashier каса
284 cashless payment безкасови (безналични)  плащания
285 caution предпазливост
286 caveat (enter/put in) възражение
287 cease преустановявам, прекратявам
288 ceding receivables вземания по цесии
289 CEO /Chief Executive Officer/ Главен изпълнителен директор
290 certificate for current status удостоверение за актуално състояние
291 Certified Public Accountant дипломиран експерт - счетоводител
292 cession receivables вземания по цесии
293 CFCU /Central Finance and Contract Unit/ структурно звено в МФ
294 challenge the price оспорвам цената
295 change in operating assets промяна в активите, свързани с основната дейност
296 change in value of stocks изменение стойността на акции
297 changes in operating assts промяна в активите свързани с основната дейност
298 changes in operating liabilities промяна в задълженията свързани с основната дейност
299 charge начислявам
300 charged reserves начислени резерви
301 charging начисляване
302 chart of accounts сметкоплан
303 chattels вещи
304 check lists контролни листи (САПАРД)
305 cheques разплащателни чекове
306 chief actuery's report доклад на главен актюер
307 chief legal advisor главен юрисконсулт
308 circumvent заобикалям закона
309 citizen; physical person физическо лице
310 civil (third party) liability insurance related to the possession and use of aircraft застраховка гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на летателни апарати
311 civil (third party) liability insurance related to the possession and use of motor vehicles застраховка гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на моторни превозни средства
312 civil (third party) liability insurance related to the possession and use of ships застраховка гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на плавателни съдове
313 civil contract граждански договор
314 civil division гражданско отделение
315 Civil procedure code Граждански Процесуален кодекс (ГПК)
316 claim submission образуване на производство
317 claimant ищец, взискател
318 claims against employees вземания по липси и начети
319 claims against employees for shortages краткосрочни вземания по липси и начети
320 claims against suppliers краткосрочни вземания по рекламации
321 claims incurred възникнали щети
322 claims outstanding reserve резерв за висящи плащания
323 clains outstanding предстоящи плащания
324 clams handling expenses ликвидационни разходи
325 clearance изплащане на дълг, митническа декларация
326 clerical error грешка при преписването
327 client/bailor доверител
328 close the annual accounts извършване на годишното счетоводно приключване
329 closed-end investment company инвестиционно дружество от затворен тип
330 closing balance краен/заключителен баланс
331 closing of account приключване на счетоводната сметка
332 closing price цена при затваряне
333 closing rate of exchange заключителен обменен курс
334 coefficent of profitability of assets коефициент на рентабилност на активите
335 coefficient of general, quick, immediate, absolute liquidity коефициент на обща, бърза, незабвна, абсолютна ликвидност
336 coefficient of profitability of borrowings коефициент на рентабилност на привлечения капитал
337 coefficient of profitability of equity коефициент на рентабилност на собствения капитал
338 coefficient of profitability of income from sales коефициент на рентабилност на приходите от продажби
339 co-insurance съзастраховане
340 co-insuring разчети по съзастраховане
341 collateral обезпечение
342 collateral margin обезпечителен марж
343 collect and summarize information сводирам информация
344 collectability of loans събираемост на кредити
345 collection инкасо (при банки)
346 collective labour agreement колективен трудов договор
347 collusion колективно нарушение (на пазара на ценни книжа)
348 combination lock секретна брава
349 come into force retroactively as from влиза в сила със задна дата от
350 commensurate пропорционален, съизмерен
351 Commerce Act Тръговски закон
352 commercial bank търговска банка
353 commercial credit (credit against goods) стоков кредит
354 commercial lien търговско право на задържане
355 commercial pledge търговски залог
356 commercial security търговски обезпечения
357 commercial transactions търговки сделки
358 Commission on Securities and Stock Exchanges Комисия по ценните книжа и фондовите борси
359 commissions комисиони
360 commissions paid изплатени комисиони
361 commitments and contingencies условни задбалансови задължения/условни задължения и неотменими ангажименти
362 Commodity Exchange Стокова борса
363 Commonwealth of Independent States (CIS) организация на независимите държави (ОНД)
364 communication devices предавателни устройства
365 communication lines съобщителни линии
366 companies търговски дружества
367 company operations описание на дейността
368 Company register регистър на търговските дружества; търговски регистър
369 company's capital акционерен капитал на фирма
370 comparability between income and expenses съпоставимост между приходите и разходите
371 comparable uncontrolled prices сравними неконтролирани цени
372 comparative financial statements and all other comparative financial information сравними отчети и цялата друга счетоводна информация
373 compensating balance arrangements споразумения за компенсиране на салдата
374 compensation (also:default; forfeit;penalty; liquidated damages) неустойка
375 compensation and benefits трудови възнаграждения и социални придобивки
376 compensatory bill/certificate компенсаторен запис
377 compensatory bond компенсационен бон
378 competent bodies компетентни органи
379 compilation изготвяне (счет.отчети)
380 compilation report доклад върху изготвянето /обобщаването на счетоводни отчети
381 composition of loan portfolio състояние/структура на кредитния портфейл
382 compounded interest капитализирана лихва
383 compounding капитализиране
384 computers and communications network съоръжения и оборудване
385 computing of excise flat amounts начисляване на акцизна ставка
386 concealed partnership скрито съучастие
387 concession rights концесионни права
388 conclusion of commercial transaction сключване на търговска сделка
389 concurrently едновременно, съгласувано, съвместно
390 configure конфигурирам
391 connected accounts свързани периоди за приключване на борсови сделки
392 conservator квестор
393 consideration насрещна престация; възмездност
394 consignment note товарителен запис
395 consignor консигнатор/консигнант
396 consistency/consecutively последователно
397 consistent with the best practicies of the industry в съответствие с най-доброто от практиката на отрасъла
398 consolidation of financial statements консолидиране на счетоводните отчети
399 constant capital (net assets) постоянен капитал (нетни активи)
400 constituent meeting учредително събрание
401 constitute формирам
402 construction строителство
403 construction of tangible fixed assets in progress разходи за придобиване на дълготрайни материални активи
404 consumables консумативи
405 consumer prices цени на потребителски стоки
406 contingencies непредвидими събития
407 contingencies and events after the balance sheet date условни задължения и събития след датата на баланса
408 contingency plan план за действие в условия на непредвидими събития
409 contingent liabilities условни задължения
410 contingent liabilities кредитори по условни задължения
411 contingent liabilities кредитори по условни вземания
412 contingent loss потенциална загуба
413 contingent receivables дебитори по условни вземания
414 continuous posting текущо начисляване (счетоводен принцип)
415 contract for bank credit договор за банков кредит
416 contract for bank safe deposit box договор за банкова касетка
417 contract for commodity control договор за стоков контрол
418 contract for current account договор за текуща сметка
419 contracted value договорена сума
420 contracting party възложител
421 contractor изпълнител (контрагент; доставчик)
422 contractual loan облигационен заем
423 contribution in kind апортна вноска
424 contribution of a right for the creation or transfer вноската на право на учредяване или прехвърляне
425 control контрол
426 controlling interest контролно участие
427 conversion преобразуване /на счетоводния отчет/
428 conversion of accounts трансформация на сметки
429 convert shares into stock обръщам акции в акционерен капитал
430 cooperatives кооперации
431 copy abstract препис извлечение
432 core deposit base основна депозитна база
433 corporate income tax корпоративен данък
434 corporate shares акции в предприятия
435 correction of fundamental errors поправка на основни грешки
436 correspondence between opening and closing balance sheets стойностна връзка между начален и краен счетоводен  баланс
437 corroborate потвърждавам, подкрепям
438 corroborative потвърждаващ, подкрепящ
439 cost benefit analysis анализ на възвръщаемостта на направените разходи
440 cost of hired services разходи за външни услуги
441 cost of insurance transactions разходи за застрахователни операции
442 cost of materials разходи за материали
443 cost of production; production costs производствени разходи
444 cost of sales себестойност на продажбите
445 cost of self-constructed or liquidated fixed assets разходи за придобиване и ликвидация на ДМА по стопански начин
446 cost of the merchandise and livestock purchased and sold отчетна стойност на продадените стоки, млади животни и животни за угояване
447 cost price вътрешна цена
448 counter receivables насрещни вземания
449 counterparty насрещен; копие, дубликат
450 court claims съдебни искове
451 court of first instance / lower court съд от 1-ва инстанция
452 court of jurisdiction компетентен съд
453 court of second instance въззивна инстанция
454 court penal състав
455 court receivables присъдени вземания
456 court ruling съдебно решение
457 covenants специални договорни условия
458 cover liabilities посреща задължения
459 credentials препоръка; пълномощие (акредитивни писма)
460 credit activity кредитна дейност (банка)
461 credit committee (in a bank) кредитен комитет (банка)
462 credit insurance застраховане на кредити
463 credit line кредитна линия
464 credit note данъчно-кредитно известие
465 credit the account заверявам сметката
466 credit to income начислявам по кредита
467 creditability доверие
468 creditor; lender кредитор
469 creditors' committee комитет на кредиторите
470 creditworthy кредитоспособен
471 criterion показател
472 cross payments насрещни плащания
473 cross trades кръстосани/кросови сделки
474 cross-reference кръстосано рефериране
475 cumulative index кумулативен индекс
476 current account разплащателна сметка
477 current account balances остатъци по текущи сметки
478 current account contract договор за текуща сметка
479 current assets краткотрайни активи
480 current liabilities краткосрочни задължения
481 current period result (profit or loss) резултат от отчетния период (печалба или загуба)
482 current period result unadjusted for tax purposes финансов резултат преди данъчно преобразуване
483 current position текущо състояние
484 current ratio текущо съотношение
485 current tax текущ данък
486 current year loss загуба от текущата година
487 current year profit печалба от текуща година; резултат от отчетния период
488 current year profit and loss печалби и загуби от текущата година
489 custodian of the property материално отговорно лице
490 custody service попечителска дейност
491 customers клиенти
492 customers accounts and related accounts клиенти и свързани с тях сметки
493 customers under special terms клиенти по продажби при определени условия
494 customers under trade credit terms клиенти по търговски кредити
495 customers under trade credit terms in foreign currency клиенти по предоставени фирмени кредити във валута
496 customs clearance митническа декларация
497 customs office разчети с митници
498 cut down staff съкращения на персонала
499 daily allowance дневни пари
500 damages вреди, а не: щети
501 data processing обмен на данни
502 date of hearing дата на гледане на дело
503 date of lending дата на предоставяне на заем
504 date of maturity according to contract дата на издължаване по договор
505 date of occurrence дата на възникване
506 day-to-day activity ежедневна дейност
507 deal with foreign currency търгуване с валута
508 dealing търгуеми
509 dealing profits положителни разлики от операции (с ценни книжа, валута)
510 dealings операции
511 debenture capital облигационен капитал
512 debenture loans; debentures облигационни заеми
513 debit/credit an account дебитирам/кредитирам сметка
514 debt дълг
515 debt against property дълг срещу собственост
516 debt capital instrument дългов инструмент
517 debt equity swap замяна на дълг срещу собственост
518 debt securities дългови ценни книжа
519 debtors/placements/receivables вземания
520 debts written off отписани вземания
521 decline of prices намаление на цените
522 declining balance depreciation method константно-дегресивен метод (метод на снижаващия се остатък)
523 decrease in accordance with the Bulgarian Tax Legislation намаления според българското данъчно зконодателство
524 decrease of financial result намаление на финансовия резултат
525 decrease of finished goods, work in progress and deferred expenses намаление на запасите от продукция, незавършено производство и разходи за бъдещи периоди
526 decrease of life insurance premium provisions освободени премийни резерви по застраховки живот
527 decreeing a general attachment постановяване на общ запор
528 deduct прихващам; приспадам; удържам
529 deductible temporary differences временни разлики, подлежащи на приспадане
530 deductibles разходи, намаляващи данъчния резултат за финансови цели
531 default просрочие, задължение
532 defendant ответник
533 deferral of interest or principal payments разсрочване на плащанията по лихвите/главниците
534 deferred acquisition costs (DAC) отсрочени аквизационни разходи
535 deferred expenses разходи за бъдещи периоди
536 deferred financial expenses финансови разходи за бъдещи периоди
537 deferred financial income финансови приходи за бъдещи периоди
538 deferred income приходи за бъдещи периоди
539 deferred loans отсрочени кредити
540 deferred premium разсрочени премии
541 deferred tax assets отсрочен данъчен актив
542 deferred tax liabilities отложен данъчен пасив
543 deferred taxes отсрочени данъци
544 deferred taxes payable задължения по отсрочени данъци
545 demand deposits разплащателни сметки
546 dematerialized shares by name безналични поименни акции
547 deminution обезценка
548 denominated представен или деноминиран
549 denominated in (BGN, USD …) представени в (лева, долари …)
550 departure from requirements отклоняване от изискванията
551 deposit balances maintained with the bank салда по привлечени средства от други клиенти, предоставени на банката
552 deposit in public warehouse влог в публичен склад
553 deposit taking institutions влогонабирателни институции
554 depositor вложител
555 depositors депозанти
556 deposits предоставени депозити (финансов актив)
557 deposits from customers депозити от клиенти
558 deposits in Bulgarian leva приети депозити в левове
559 deposits in goreign currency приети депозити във валута
560 deposits received приети депозити
561 deposits received in accounts for housing construction сметки за жилищно строителство в левове
562 deposits received in Bulgarian leva in financial institutions привлечени средства в левове
563 Deposits received in foreign currency in financial institutions привлечени средства във валута
564 depreciation (of tangible assets) амортизация
565 depreciation accounting осчетоводяване на амортизации
566 depreciation and amortization разходи за амортизация
567 depreciation charge амортизационна квота
568 depreciation charges разходи за амортизация
569 depreciation methods: 1)straight line; 2)reducing balance; 3) unit of producton методи на амортизация: 1) линеен метод; 2) на снижаващия се остатък; 3) сума на числата
570 depreciation methods: 2) non-linear methods for depreciation - 2.2. Progressive non-linear method  методи на амортизация: 2) нелинейни методи на амортизация - прогресивен нелинеен метод
571 depreciation methods: 2) non-linear methods for depreciation-2.1. Declining balance non-linera methods; 2.1.1. Reducing balance method; 2.1.2. Staggered reducing balance method; 2.1.3. Sum of digits method методи на амортизация: 2) нелинейни методи на амортизация-2.1. дегресивни нелинейни методи; 2.1.1. константно дегресивен метод (метод на снижаващия се остатък); 2.1.2. неравномерно дегресивен метод; 2.1.3. метод на сумата на числата
572 depreciation of tangible fixed assets амортизация на дълготрайните материални активи
573 depreciation on idle assets амортизация на активи, неизползвани в производството
574 depreciation rate амортизационна норма
575 depreciation schedule амортизационен план
576 depreciation/amortisation/revaluation коректив
577 derive изчислявам, извличам
578 detailed account аналитична сметка
579 determination of price определяне на цената
580 developer предприемач; инвеститор
581 devisee наследник (юр.)
582 diminution in value/diminishing in value/ make or become less акция с намалена стойност
583 direct claim пряк иск
584 direct costs/directly attributable costs преки разходи
585 direct tax liabilities преки данъчни задължения
586 Director Директор
587 disability нетрудоспособност
588 disbursed amount усвоена или изплатена сума
589 disbursed loan ползван заем
590 disbursment усвояване на суми
591 disclaimer отказ от права
592 disclosed depreciation отписана амортизация
593 disclosure оповестяване
594 disclosure of related parties and transactions with them оповестяване на свързаните лица и на сделките между тях
595 discontinue operations преустановявам дейността
596 discontinuing activities преустановявани дейности
597 discount securities дисконтови ценни книжа
598 discounted cash flow сконтиран паричен поток (метод за оценка на инвестиции)
599 discounts allowed to reinsurers on general/life insurances отстъпени премии на презастрахователи по общо застраховане/застраховки живот
600 discretion усмотрение, свобода на действие
601 dispatched goods транзитни стоки
602 dispatched goods and completed jobs изпратени стоки и предадени работи
603 dispatched materials and goods материали и стоки на път
604 disposal (fixed assets) продажба
605 disposal of tangible fixed assets ликвидация на дълготрайни материални активи
606 disposal/purchases of equity investments отписване/придобиване на капиталови инвестиции
607 dissolution/winding-up/liquidation прекратяване
608 distortion деформация
609 distraint запор
610 distrait upon (distrain v) запор върху
611 distribution пласмент
612 district courts окръжни съдилища
613 dividend in arrears просрочен дължим дивидент
614 divident per share дивидент от акция
615 dividents in arrears дължими и просрочени дивиденти
616 Division Управление
617 division/partitition разделяне
618 divulge издавам, разкривам, разгласявам
619 document flow; document turnover документооборот
620 documentary motivation of the business transactions документална обоснованост
621 documentation of transactions документиране на стопанските операции
622 documents of title документи за собственост
623 donations дарения
624 double entry accounting двойно счетоводно записване
625 doubtful and bad debts трудносъбираеми и несъбираеми вземания
626 doubtful exposures съмнителни експозиции
627 doubtful loans трудно събираеми заеми
628 drafts/notes полици
629 due care дължима грижа
630 due care requirement изискване за дължима грижа
631 due dilligence диагностичен преглед
632 EAR/CAR engineering all risk and constructional risk застраховки за рисково машиностроене и строителство ЗРМ/ЗРС
633 early claim предсрочна изискуемост
634 earned income реализирана печалба
635 earned premium събрани премии
636 earnest money отметнина
637 earnings per share доходи от акция
638 effective from (date) and beyond считано от/в сила от (дата) нататък
639 effective July 1 '97 a new law on the Bulgarian National Bank was introduced in Bulgaria от 11 юли 97 г. влезе в сила нов закон за БНБ
640 effects of changes in foreign currency rates резултати от изменения във валутните курсове
641 efficiency ratio коефициент на производителност
642 effluxion of time изтичане на срока
643 electricity carriers преносители на електрическа енергия
644 element in the report позиция на отчет
645 emerging markets възникващи пазарни институции
646 emissions емисии
647 employed capital използван (вложен) капитал
648 employee benefits; staff costs; personnel expenses разходи за персонала
649 employees and shareholders персонал и съдружници
650 employees benefits заплати на служителите
651 encroach (upon one's rights) не зачитам, посягам (върху правата на)
652 endorse парафирам
653 endorsement of writ подписване на призовка
654 enforcement принудително изпълнение
655 enforcement action действие с принудителен характер
656 enforcement measures принудителна мярка
657 engross съставям нотариален акт
658 enhence увеличавам, усилвам
659 enlargement process процес на разширяване
660 enrolment регистрация
661 entertainment представителни разходи
662 entitled to имам правото да; упълномощен съм да
663 entry счетоводно записване
664 equalized installment изравнителна вноска
665 equity капитал
666 equity / share capital собствен капитал
667 equity capital капитал под формата на обикновени акции; дялов капитал
668 equity investment капиталови инвестиции
669 equity method of accounting по метода на чистата стойност на капитала
670 equity per share печалба от акция
671 equity statement отчет за собствения капитал
672 equity; share capital paid in основен капитал (внесен)
673 errors and departures from Bulgarian statutory accounting regulations грешки и отстъпления от българската счетоводна нормативна база
674 establish учредявам
675 establish a pledge on учредявам залог върху
676 estimate (not: forecast) предвиждане
677 eurobonds еврооблигации
678 European Credit Transfer System система за уеднаквяване на критериите в образователните програми в Европа
679 events мероприятия
680 events of default случаи на нарушаване на договора
681 examination проверка
682 exchange gains приходи от разлики във валутни курсове
683 exchange lossеs загуба от разлики във валутните курсове
684 excise duties and payables to ministries разчети за акцизи и с министерства
685 exclusive economic zone изключителна икономическа зона
686 exclusive right изключително право
687 execute payment order изпълнявам нареждане за плащане
688 executive summary резюме
689 executory officer съдия изпълнител
690 exempt from income tax освободен от ДОД
691 exhibit доказателство
692 expected useful life предвиден срок на годност
693 expedience целесъобразност
694 expense items наименование на разходите
695 expense recognition признаване на разходи
696 expenses разходи
697 expenses accounts сметки за разходи
698 expenses by functions разходи за дейността
699 expenses by type разходи по икономически елементи
700 expenses covered by the Budget разходи на бюджетни средства
701 expenses for banking activity разходи за банкова дйност
702 expenses for commercial activity разходи за търговска дейност
703 expenses for insurance and indemnities разходи за застрахователни суми и обезщетения
704 expenses for insurance commissions разходи за комисиони по застраховането
705 expenses for insurance reserves разходи за заделени застрахователни резерви
706 expenses for manufacturing разходи за промишлена дейност
707 expenses for participation in the result разходи за участие в резултата
708 expenses for passive insurance разходи по пасивно презастраховане
709 expenses for premiums conceded to reinsurance companies разходи за отстъпени премии на презастрахователи
710 expenses for provisioning of risk assets разходи за провизиране на рискови активи
711 expenses for released reserves for passive reinsurance рзходи за освободени резерви по пасивно презастраховане
712 expenses for supporting activity разходи за спомагателна дейност
713 expenses for transport activity разходи за транспортна дейност
714 expenses not covered by the Budget разходи на извънбюджетни средства
715 expenses not supported by documents документално недоказуеми разходи
716 expenses of courts разходи на съдебната система
717 expenses of local budgets разходи на местните бюджети
718 expenses of ministries and state administration разходи на министерства и ведомства
719 expenses of regional administration разходи на областни администрации
720 expenses on insurance payments for direct insurance разходи за застрахователни плащания по пряко застраховане
721 expenses related to construction in progress and liquidation of fixed assets разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи по стопански начин
722 expert вещо лице
723 expiration of validity изтичане на давност
724 explanatory notes обяснителни бележки
725 export of goods приходи от продажби на стоки за чужбина
726 express представям
727 extend loan term удължавам кредит
728 extended funds предоставени средства
729 extension of loans предоставяне на кредити
730 extra budgetary revenue извънбюджетни приходи
731 extraordinary expenses извънредни разходи
732 extraordinary income извънредни приходи
733 extraordinary items извънредни операции
734 face value номинална цена
735 fair value справедлива стойност; справедлива цена
736 family insurance семейна застраховка
737 feasibility study анализ на възможностите
738 feasibility study costs разходи за предварително проучване
739 fee and commission income, net приходи от такси и комисиони, нетно
740 fees възнаграждение; такси
741 fees разчети за такси
742 fictitious (also: property) capital фиктивен капитал
743 field work (auditing) работна фаза (проучване)
744 file an application подавам заявление
745 file cancellation claim предявявам отменителен иск
746 file interroation проучване на картотека (архив)
747 finance lease финансов лизинг
748 financial activity финансова дейност
749 Financial Advisory Services Корпоративни финанси
750 financial assets accounts сметки за финансови средства
751 financial assets not owned by the enterprise чужди финансови активи
752 financial duress крайна нужда
753 financial expenses финансови разходи
754 financial income финансови приходи
755 financial institution финансова институция
756 financial leverage ratio коефициент на финансова задлъжнялост
757 financial long-term assets дългосрочни инвестиции и вземания
758 financial position/standing финансово състояние
759 financial recovery оздравяване на предприятие
760 financial reporting счетоводна отчетност
761 financial reporting of joint ventures and jointly controlled operations отчитане на съвместно контролирани предприятия и дейности
762 financial result финансов резултат
763 financial statements счетоводен отчет
764 financial statements of insurance companies счетоводни отчети на застрахователните предприятия
765 financial year end счетоводно приключване
766 financing (grants and subsidies) финансирания
767 financing gap финансов дисбаланс
768 financing recognized as income in the current period, subsidies inclusive приходи от финансирания, в т.ч. субсидии от държавата
769 findings констатации
770 fines and indemnities received / write offs приходи от глоби и неустойки/отписани задължения
771 fines and penalties глоби и неустойки
772 fines and penalties paid разходи за глоби и неустойки
773 fines and penalties received приходи от глоби и неустойки
774 fines received приходи от глоби
775 finished goods продукция
776 fire and natural disasters insurance застраховка пожар и природни бедствия
777 First/Second instance pending първа/втора инстанция (процесуален етап на дело)
778 first-in, first-out (value of outflow of stocks) първа входяща, първа изходяща цена (себестойност)
779 first-year premium първогодишна премия
780 fiscal year данъчна година
781 fixed assets дълготрайни активи
782 fixed assets in progress разходи за придобиване на ДМА
783 fixed assets register/inventory book инвентарна книга
784 fixed capital постоянен (основен) капитал
785 fixtures and fittings стопански инвентар
786 flat discount фиксирана отстъпка
787 flight (also: refugee) capital изнасян в чужбина капитал
788 force majeure непреодолима сила
789 foreclosure принудително изпълнение върху вещ; възбрана
790 foreclosure court case изпълнително дело
791 foreign and local correspondents чуждестранни и местни кореспонденти
792 foreign correspondents разчети с чуждестранни кореспонденти
793 foreign currency budget accounts of budget enterprises бюджетни сметки на бюджетните предприятия във валута
794 foreign currency clients accounts други сметки на клиенти във валута
795 foreign currency current accounts разплащателни сметки на клиенти във валута
796 foreign currency current accounts of budget enterprises текущи сметки на бюджетните предприятия във валута
797 foreign currency demand deposits набирателни сметки на бюджетни предприятия във валута
798 foreign currency loans to foreign persons предоставени заеми на чуждестранни лица във валута
799 foreign currency payments and receipts разчети по преводи във валута
800 foreign currency savings deposits влогови сметки на клиенти във валута
801 foreign currency special accounts специални сметки на клиенти във валута
802 foreign currency translation differences курсови разлики
803 foreign entities задгранични стопански единици
804 foreign exchange gains положителни разлики от промяна на валутните курсове
805 foreign exchange holdings валутни наличности
806 foreign exchange losses отрицателни разлики от промяна на валутните курсове
807 foreign exchange rate gains положителни курсови разлики
808 forensic services юридически услуги
809 forgiven amounts owed to creditors отписани задължения
810 formation of a company възникване на дружеството
811 forward contracts срочни (форуърд) сделки
812 forwarding contract спедиционен договор
813 freeze блокиране на сметка
814 fringe допълнително трудово възнаграждение
815 front running търговия на брокера преди клиента
816 fuel горивни материали
817 fuel and energy inputs изразходвани горива и енергия
818 full license пълен лиценз
819 fully disbursed/fully repaid изцяло изплатени
820 fundamental errors основни грешки
821 funds фондове
822 furnish information представям информация
823 GAAP общоприети счетоводни принципи
824 gain печалба/доход
825 gain an insight to прониквам в същността на
826 gain from dealing securities положителни разлики/печалба от операции с ценни книжа
827 gain on net monetary position печалба от чиста парична позиция
828 gains arising as a result of dealing in foreign currencies приходи от валутни операции
829 gains arising as a result of dealing securities приходи от операции с инвестиции
830 gains on the sale of securities положителни разлики от продажбата на ценни книжа
831 gains/(losses) arising from dealing in foreign currencies, net печалба/(загуба) от операции в чуждестранна валута, нетно
832 gains/(losses) arising from dealing securities печалба/(загуба) от операции с ценни книжа
833 gap analysis анализ на различията
834 garbage collection fee такса смет
835 gearing кредитна задлъжнялост
836 general administrative expenses общи административни разходи
837 general administrative expenses разходи за организация и управление
838 general civil (third party) liability insurance застраховка обща гражданска отговорност
839 general insurance paid изплатени обезщетения по общо зстраховане
840 general insurance provisions заделени резерви по общо застраховане
841 general insurance; non-life insurance общо застраховане
842 general ledger главна книга
843 General Manager Изпълнителен директор
844 general partnership събирателно дружество
845 general provisions общи провизии
846 general purchasing power обща покупателна способност
847 general reservеs shall be allocated from post-tax profits общите резерви се формират след облагане на печалбата с данък
848 generating capacity производствена мощност
849 give correct idea давам вярна представа
850 going concern принцип на действащото предприятие
851 goods and packaging стоки и амбалаж
852 goods at stock; goods hold at stock; available goods at stock; stock of goods складова наличност
853 goods for reprocessing, additional processing and storing стоки за преработка, дообработка и сортировка
854 goods for resale стоки
855 goods for resale in store стоки на склад
856 goods on consignment стоки на консигнация
857 goods pledged as collateral стоки заложени като обезпечение
858 goodwill положителна репутация
859 government bonds държавни облигации
860 government grants for curreent operations финансирания за текуща дейност
861 government grants related to fixed assets финансирания за дълготрайни активи
862 government securities държавни ценни книжа
863 grant a loan отпускам кредит
864 grant license издавам разрешение
865 grants помощи
866 grants for working capital needs приходи от финансирания на текущата дейност
867 grave irregularities тежки нарушения
868 grooming подготвям, инструктирам
869 gross брутно
870 gross margin брутна търговска отстъпка между цена на едро и цена на дребно
871 groundlessness неоснователност
872 group икономическа група
873 growth of sales ръст на продажбите
874 guarantee гаранция
875 guarantee fund charges отчисления за гаранционния фонд
876 guarantees against loans in foreign currency авалирани задължения по получени заеми във валута
877 guarantees against secured company credit received by enterprises авалирани задължения на предприятия по гарантирани фирмени заеми
878 guarantees against unsecured company credit received by enterprises авалирани задължения на предприятия по негарантирани фирмени заеми
879 guarantees in foreign currency авалирани задължения по получени заеми във валута
880 guarantees in foreign currency разчети за гаранции
881 guarantees on promisory notes поръчителство по записи на заповед
882 guide насочвам
883 guilt-edged securities първокласни ценни книжа
884 hardware platform flexibility гъвкавост на хардуерната платформа
885 healthcare здравеопазване; здравна застраховка
886 hereinafter оттук нататък
887 high liquid assets бързоликвидни активи
888 hired services външни услуги
889 hired services / subcontractors разходи за външни услуги
890 historical cost историческа цена
891 historical cost convention принцип на историческата цена
892 hold harmless освобождаване от отговорност
893 hold on hire purchase държа на консигнация
894 holding deed нотариален акт за собственост
895 housing cooperatives жилищностроителни кооперации
896 housing real estate недвижим имот в жилищна сграда
897 hyperinflation restatement свръхинфлационни преизчисления
898 identified идентифицирани, определени
899 idle (also: unemployed) capital неизползван капитал
900 immaterial/material damage материална/нематериална вреда
901 immediate execution незабавно изпълнение
902 immediate risk непосредствен риск
903 imminent неизбежен
904 impairment of assets намаляване на активите
905 implementation внедряване; осъществяване, изпълнение
906 implementing organization организация внедрител
907 implication заключение
908 implicit косвено притежание; подразбран, безусловен
909 importer's mark up импортно завишение/надценка на вносителя
910 in due course по надлежния ред
911 in proportion to … пропорционално на …
912 inadmissibility недопустимост
913 inaugurate въвеждам в длъжност
914 incidental costs непредвидени разноски/разходи
915 included in income признава се за приход
916 income приходи
917 income & expense items статии на приходи и разходи
918 income earned from investments in other businesses of it, dividents earned приходи от съучастия, в това число от дивиденти
919 income on investments приходи от дялово участие
920 income statement отчет за приходи и разходи
921 income tax данък печалба
922 incorporated mortgage учредена ипотека
923 incorporation учредяване
924 incorporation account набирателна сметка (учредяване)
925 incorporation and expansion costs разходи за учредяване и разширяване
926 in-court and judged receivables съдебни и присъдени вземания
927 increase in carrying amount of trade investments увеличение стойността на търгуемите инвестиции
928 increase in the stock of production увеличение на запасите от продукция
929 increase in weight and number of livestock приплоди и приръст на животни
930 increase/decrease of deferred income увеличение/намаление на приходи за бъдещи периоди
931 increment увеличение, нарастване
932 incremental borrowing rate увеличение ставката на задълженията по заеми
933 incumbent operator титуляр
934 incurred claims начислени обезщетения
935 indemnity освобождаване от отговорност, обезщетение; удовлетворение от ипотека
936 indemnity; remedy удовлетворяване
937 independence of the different reporting periods независимост на отделните отчетни периоди
938 independent appraiser независим  външен оценител
939 index of consumer goods индекс на потребителските цени
940 indicative offers показателни оферти
941 indirect ownership косвено притежание
942 individual accounting unit единичен отчетен обект
943 indivisibility неделимост (на акциите)
944 industrial capital промишлен капитал
945 inflow (cash) from basic activity постъпления от основна дейност
946 infusion вливане (дружество)
947 inherent nature присъщ, вроден
948 injunction съдебно разпореждане
949 in-kind / non-monetary contributions непарични вноски
950 in-kind commercial discount непарична търговска отстъпка
951 in-kind contribution апортна вноска
952 inquiry запитвания
953 inside information вътрешна информация
954 insider вътрешно служебно лице
955 insider trading търговия, базирана на наличието на вътрешна информация
956 insolvency несъстоятелност; неплатежоспособност
957 Institute of Bulgarian National Statistics Национален статистически институт
958 insurable amount застрахователна сума
959 insurance разчети по застраховане
960 insurance claim застрахователно обезщетение
961 insurance event застрахователно събитие
962 insurance indemnity застрахователно обезщетение
963 insurance instalments застрахователни вноски
964 insurance of aircraft застраховка на летателни апарати
965 insurance of children детска застраховка
966 insurance of damage to property застраховка на щети на имущество
967 insurance of goods in transit застраховка на товари по време на път
968 insurance of land vehicles, excluding rail vehicles застраховка на сухопътни превозни средства без релсови превозни средства
969 insurance of miscelaneous financial losses застраховка на разни финансови загуби
970 insurance of rail vehicles застраховка на релсови превозни средства
971 insurance of ships застраховка на плавателни съдове
972 insurance period застрахователен срок
973 insurance policy застрахователна полица
974 insurance premium застрахователна премия
975 insurance premiums received инкасирани застрахователни премии
976 insurance receivables вземания по застраховки
977 insurance reserves зстрахователни резерви
978 insurance technical (special) provisions застрахователен технически резерв
979 intangible fixed assets нематериални дълготрайни активи
980 intangible fixed assets дълготрайни нематериални активи
981 integrated database интегрирана база данни
982 interbank placements междубанкови пласирания
983 intercompany accounts вътрешни разчети
984 interdiction възбрана
985 interest bearing securities лихвоносни ценни книжа
986 interest coverage покритие на лихвите
987 interest earned приходи от лихви
988 interest expenses разходи за лихви
989 interest income приходи от лихви
990 interest on deposits with financial institutions приходи от лихви по сметки в банки
991 interest on loans granted приходи от лихви по предоставени заеми
992 interest payable задължения по лихви
993 interest payable and receivable разчети по лихви
994 interest rate лихвен процент
995 interest rate margin надбавка към лихвения процент
996 interest receivable вземания от лихви
997 interest set by law законова лихва
998 interests in local companies дялово участие в местни дружества
999 interests on performing loans лихви по обслужваните кредити
1000 intergovernmental agreements разчети по междуправителствени спогодби
1001 interim certificate временно удостоверение
1002 interim financial statements междинен счетоводен отчет
1003 intermediaries посредници
1004 international agreements международни актове
1005 introduction увод
1006 inventories not owned by the enterprise чужди материални запаси
1007 inventory материални запаси
1008 inventory accounts сметки за материални запаси
1009 investment in equity securities инвестиции в капиталови ценни книжа
1010 investment property инвестиционни имоти
1011 investment reserves инвестиционни резерви
1012 investments in other businesses съучастия и дялове
1013 investments in securities not registered at the stock exchange съучастие в ценни книжа неприети за търговия на фондовата борса
1014 investments in securities registered at the stock exchange съучастие в ценни книжа приети за търговия на фондовата борса
1015 invite offers търся оферти
1016 inward (insurance) активно застраховане
1017 inwards/outward reinsurance активно/пасивно презастраховане
1018 IPO пръвоначално публично предлагане
1019 irregular premium нередовна премия
1020 issuance емисии
1021 issuance of equvalent copies издаване на еднакви екземпляри
1022 issuance of share capital емисия на дялов капитал
1023 issue and demand търсене и предлагане
1024 issue price емисионна стойност
1025 issued capital емитиран акционерен капитал
1026 issuer емитент
1027 it is not off-set against technical provisions не е намален за сметка на техн. провизии
1028 joint stock company акционерно дружество
1029 Joint Surveillance Steering Committee организационен междуведомствен комитет за наблюдение и контрол на пазара
1030 jointly and severally заедно и поотделно
1031 joint-venture съвместно контролирано предприятие
1032 judical system съдебна система
1033 juristic person; corporate body юридическо лице
1034 justified claim основателен иск
1035 keeping a commercial register водене на търговски регистър
1036 labor cost цена на работната сила
1037 labour accident трудова злополука
1038 labour cost цена на работната сила
1039 labour dispute трудов спор
1040 Labour Legislation трудово законодателство
1041 lands, forests and perennials земи, гори и трайни насаждения
1042 lapse погасяване на право
1043 lapse premium изтекли, прекратени, унищожени премии
1044 large scale construction капитално строителство
1045 last-in, first-out (value of outflow of stocks) последна входяща, първа изходяща цена (себестойност)
1046 Law on registered pledges Закон за особени залози (ЗОЗ)
1047 Law on Securities, Stock Exchange and Investment Companies Закон за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества
1048 law suit съдебно дело
1049 lay a claim against/bring a suit against завеждам дело
1050 lead manager on the assignment ръководител по ангажимента
1051 lead partner водещ съдружник
1052 leasehold improvements подобрения на наети сгради
1053 ledger регистър
1054 legal costs съдебни разноски
1055 legal expenses insurance застраховка на правни разноски (правна защита)
1056 legal grounds правно основание
1057 legal proceedings съдебно производство
1058 legal tender законно платежно средство
1059 legal value доказателствена сила
1060 legalize; legitimate; legitimize узаконявам; легализирам; легитимирам
1061 legatee наследник, на когото е завещано имущество
1062 legitimacy законосъобразност
1063 legitimacy and expedience законосъобразност и целесъобразност
1064 letter of credit акредитив
1065 letters of credit in Bulgarian leva акредитиви в левове
1066 letters of credit in foreign currencies акредитиви във валута
1067 level of cumulative index for the yearend годишен инфлационен индекс с натрупване
1068 leverage/gearing задлъжнялост
1069 liabilities not connected with the business activities собствени пасиви невключени в стопански оборот
1070 liabilities not related to the business activities собствени пасиви, невключени в стопански оборот
1071 liabilities under repurchase agreements задължения по споразумения за обратно изкупуване
1072 liability for damages дължимо обезщетение
1073 liability for damages caused by … отговорност за вреди причинени от …
1074 liability for losses and damages отговорност за липси и повреди
1075 life insurance застраховка живот (животозстраховане)
1076 life insurance provisions животозастрахователен резерв
1077 limitation давност
1078 limitation of actions погасителна давност
1079 limitation time periods давностни срокове
1080 limited liability company дружество с ограничена отговорност (ООД)
1081 limited partnership командитно дружество
1082 limited real rights on immovable property (real estate) ограничено вещно право върху недвижима собственост
1083 liquidation expenses разходи за ликвидация
1084 list of new loans granted списък на нови отпуснати кредити
1085 listings котировки
1086 litigant страна по съдебно дело
1087 litigation съдебни спорове
1088 litigations and writs съдебни и присъдeни вземания
1089 livestock млади животни и животни за угояване
1090 loan book/loan portfolio кредитен портфейл
1091 loan files кредитни досиета
1092 loan loss provision провизии за несъбираеми кредити
1093 loan loss provisions and other provisions (charge)/release начислени/освободени провизии за загуби от кредити и други провизии
1094 loan substitute кредитен заместител
1095 loans (classification): 1) Pass; 2) Watch; 3) Substandard; 4) Doubtful; 5) Loss кредити (класификация): 1) редовни; 2) под наблюдение; 3) нередовни; 4) съмнителни; 5) загуба
1096 loans and advances to customers вземания по аванси и кредити от клиенти
1097 loans and advances to other customers предоставени кредити и аванси на клиенти
1098 loans are returned to the accrual basis начисляването на лихви по кредитите се възобновява
1099 loans denominated in leva/foreigh currency кредитите деноминирани в лева/валута
1100 loans extended to third parties заеми, предоставени на трети лица
1101 loans for export of goods предоставени заеми за износ на материални запаси
1102 loans for government-funded export предоставени заеми за износ, извършван с правителствен кредит
1103 loans for purchase of foreign currency предоставени заеми за откупуване на валута
1104 loans in Bulgarian leva предоставени заеми на банки в левове
1105 loans in foreign currency предоставени заеми на банки във валута
1106 loans past due; loans overdue просрочени кредити
1107 loans received (borrowings) получени заеми
1108 loans repaid погасени заеми/кредити
1109 loans to enterprises for import of goods предоставени заеми за внос на материални запаси
1110 loans to enterprises for working capital предоставени заеми за текущи нужди
1111 loans to individuals предоставени заеми на граждани
1112 loans to individuals for current needs предоставени заеми на граждани за текущи нужди
1113 loans to private farms предоставени заеми на граждани за собствено стопанство
1114 loans to related parties кредити на свързани лица
1115 loas to the State Budget предоставени заеми на бюджета
1116 local correspondents разчети с местни кореспонденти
1117 local currency returns възвръщаемост в национална валута
1118 lodge/make a complaint against s.o. with the court подавам жалба в съда
1119 long-term amounts payable дългосрочни задължения
1120 long-term business provisions резерв за дългосрочно застраховане
1121 long-term financial assets финансови дълготрайни активи
1122 long-term investments in related enterprises and minority participation дългосрочни инвестиции в асоциирани предприятия и малцинствени участия
1123 long-term investments in subsidiaries дългосрочни инвестиции в дъщерни предприятия
1124 long-term loans дългосрочни заеми
1125 long-term loans получени дългосрочни заеми
1126 long-term loans in Bulgarian leva предоставени дългосрочни заеми в левове
1127 long-term loans in foreign currency предоставени дългосрочни заеми във валута
1128 long-term technical reserves дългосрочни технически резерви
1129 long-term treasury bonds (ZUNK) дългосрочна левова облигация по ЗУНК
1130 loss загуба
1131 loss development изменение на нивото на щетимост
1132 loss not covered непокрита загуба
1133 loss reserve резерв за висящи щети
1134 losses arising as a result of dealing in foreign currencies разходи по валутни операции
1135 losses arising as a result of dealing securities разходи по операции с инвестиции
1136 losses on investments in securities отрицателни разлики от ценни книжа
1137 losses paid платени щети
1138 lost by limitation погасени по давност позиции
1139 low value items малоценни и малотрайни
1140 machines and equipment машини, съоръжения и оборудване
1141 main activities (core function) основна дейност
1142 main heading основно заглавие
1143 maintain поддържам
1144 maintain accounting records водя счетоводство
1145 major repairs основен ремонт
1146 majority participation значително участие
1147 make demands предявявам претенции
1148 management buy out team/company работническо-мениджърско дружество
1149 Management Consultancy Управленско консултиране
1150 Management Information System (MIS) Управленска информационна система
1151 management letter писмо до ръководството
1152 management of securities управление на ценни книжа
1153 management representation letter представително писмо на ръководството
1154 Managing Partner Управляващ съдружник
1155 mandate договор за поръчка
1156 manner of evaluation начин на оценка
1157 manufacturing промишленост
1158 manufacturing company; business enterprise производствено предприятие
1159 manufacturing equipment производствено оборудване
1160 margin accounts сметките, по които се отнасят постъпленията и задълженията на брокерите
1161 mark up завишение, търговска надбавка
1162 market value пазарна стойност; борсова цена
1163 market value below cost пазарна цена под себестойността
1164 market watch наблюдение и контрол на пазара
1165 marketable пазарен
1166 marketable equity securities акции, приети за търгуване на фондовата борса
1167 marketable securities пазарни ценни книжа
1168 marriage insurance женитбена застраховка
1169 mass of insolvency маса на несъстоятелност
1170 Mass Privatization Auction Center Тръжна комисия към центъра за масова приватизация
1171 matching concept причинна и стойностна връзка
1172 matching of съответствие между приходи и разходи
1173 material and value expression натурално и стойностно изражение
1174 material expenses разходи за материали и външни услуги
1175 material interest материален интерес (при имуществени искове), цена на риска
1176 material respects съществени аспекти
1177 materiality същественост
1178 materials for reprocessing материали за преработка
1179 materials, finished goods and goods for sale материали, продукция и стоки
1180 mathematical (premium) provisions for life insurance математически (премийни) резерви по животозастраховане
1181 maturing goods стоки на лагеруване
1182 maturity ladder падежна таблица
1183 maturity period падеж
1184 measuring unit мерна единица
1185 medium term deals средносрочни сделки
1186 merchant търговец
1187 merger (consolidation) сливане
1188 merger and acquisition сливане и вливане/придобиване
1189 mineral deposits рудни залежи
1190 minority interest малцинствено участие
1191 minority interest in consolidated subsidiaries миноритарен дял в консолидирани дъщерни фирми
1192 miscellaneous expenses разни разходи
1193 mitigate смекчавам, облекчавам
1194 modular software structure модулна структура на софтуера
1195 monetary deposit паричен влог
1196 money capital паричен капитал
1197 money in transfer пари на път
1198 money transferred парични средства на път
1199 monthly instalment месечна вноска
1200 mortality смъртност
1201 mortgage ипотека
1202 mortgage encumbrance ипотечна тежест
1203 motor own damage insurance автокаско
1204 motor vehicles транспортни средства
1205 movements in the provisions for outstanding claims измененение в резерва за предстоящи плащания
1206 movements on bank accounts движения по банкови сметки
1207 movements on reserves изменения в резервите
1208 Municipal Committee Общински съвет
1209 municipal tax данък за общините
1210 municipality tax payable разчети с общините
1211 mutual insurance co-operatives взаимнозастрахователни кооперации
1212 mutual insurances взаимни застраховки
1213 National Audit Office Сметна палата
1214 National Chart of Accounts Национален сметкоплан
1215 National Electricity Company НЕК
1216 necessary information необходими сведения
1217 negative goodwill отрицателна (търговска) репутация
1218 net assets нетни активи
1219 net book value балансова стойност
1220 net capital worth чиста стойност на капитала
1221 net cash flow from operating activities нетни парични потоци от основна дейност
1222 net current assets нетни краткотрайни активи
1223 net financial expenses финансови разходи нетно
1224 net gains from dealing in foreign currencies нетни положителни курсови разлики
1225 net interest margin чиста печалба от лихви
1226 net loss загуба, нетно
1227 net off balances of accounts payable and receivable компенсиране на салдата по разчетните сметки
1228 net profit нетна печалба
1229 net profit before corporate income tax нетна печалба преди данък печалба
1230 net profit for the period нетна печалба за периода
1231 net sales нетни приходи от продажби
1232 net trade discounts намалени с търговска отстъпка (без търговска отстъпка)
1233 netting off with payments of a completely different nature компенсиране (нетиране) с плащания от напълно различно естество
1234 new business insurance застраховки за нова дейност
1235 newly arise нововъзникнал
1236 no material legal actions initiated or pending against the company няма съществени правни действия заведени от или срещу фирмата
1237 non deductibles разходи, увеличаващи финансовия резултат
1238 non privatized нераздържавен
1239 non-attendance trading неприсъствена търговия
1240 non-cash payment/cashless payment безкасово плащане
1241 non-due principal неизискуема главница
1242 non-marketable equity securities извънборсови капиталови ценни книжа
1243 non-monetary непаричен
1244 non-performance неизпълнение
1245 non-performing loan необслужван кредит
1246 non-profit project/company проект/дружество с идеална цел
1247 non-resident suppliers чуждестранни лица без седалище или обект в страната
1248 non-serviced loans необслужван дълг
1249 nostro accounts ностро сметки
1250 not secured необезпечен
1251 notary public държавен нотариус
1252 notes to the financial statements бележки към счетоводния отчет
1253 nullity of actions and transactions нищожност на действия и сделки
1254 object oriented обектно ориентирани
1255 objects of taxation обекти на данъчно облагане
1256 obligation for notification задължение за съобщаване
1257 obsolescence излязъл от употреба
1258 obsolete морално остарели
1259 obsolete assets бракувани (морално остарели) активи
1260 obsolete inventory обездвижени стокови наличности
1261 occupation (by occupation) занятие (по занятие)
1262 occupational decease професионално заболяване
1263 off spring and growth of animals приплоди и приръст на животни
1264 off-balance sheet accounts задбалансови сметки
1265 off-balance sheet assets задбалансови активи
1266 off-balance sheet commitments задбалансови ангажименти
1267 off-balance sheet liabilities задбалансови задължения
1268 official capital държавен капитал
1269 offsetting нетиране (взаимно прихващане)
1270 on accrual basis според принципа на начисляването
1271 on the basis of на основа на
1272 on-going текущи; обичайни; непрекъснати, постоянни
1273 on-going accounting текущо счетоводство
1274 on-line access mode достъп в реално време
1275 open / known claims заявени щети
1276 open contract стандартен обикновен договор в писмена форма
1277 open systems client-server computing отворени системи клиент - сървър
1278 open-end investment company инвестиционно дружество от отворен тип
1279 opening balance начално салдо
1280 opening balance sheet начален баланс
1281 opening position начални салда (в баланса)
1282 opening/closing inventory начална/крайна наличност на материалните запаси
1283 operating accounting system действаща счетоводна система
1284 operating expenses разходи за дейността/разходи за основна дейност
1285 operating income/operation revenu приходи от дейността/приходи от основна дейност
1286 operating profit (before underwriting expenses) печалба от дейността (преди застрахователни разходи)
1287 operational and accounting policies оперативна и счетоводна политика
1288 operational lease експлоатационен лизинг
1289 opportunity благоприятна възможност
1290 order log журнал за поръчки
1291 order of restriction нареждане за блокиране
1292 ordinary deposit обикновен влог
1293 ordinary voting shares обикновени акции с право на глас
1294 original capital първоначален капитал
1295 original insurer седант (пряк зстраховател)
1296 original maturity първоначален падеж
1297 originate пораждам
1298 other assets and interest receivable вземания по лихви и други активи
1299 other creditors други задължения
1300 other creditors други кредитори
1301 other debtors други дебитори
1302 other expenses други разходи
1303 other expenses други разходи по пасивно презастраховане
1304 other extraordinary expenses други извънредни разходи
1305 other extraordinary income други извънредни приходи
1306 other financial expenses други финансови разходи
1307 other financial income други финансови приходи
1308 other insurance expenses други застрахователни разходи
1309 other insurance revenue други застрахователни приходи
1310 other intangible fixed assets други дълготрайни нематериални активи
1311 other legislation други актове
1312 other loans други предоставени заеми (активна сметка)
1313 other loans and liabilities други заеми и дългове
1314 other operating income/(expense) други приходи/(разходи) от дейността
1315 other payments and receipts други преводи
1316 other relevant legislation други изисквания на съответното законодателство
1317 other sales приходи от други продажби
1318 other special provisions други специални резерви
1319 other state budget and government bodies accounts други разчети с бюджети и ведомства
1320 other tangible fixed assets други дълготрайни материални активи
1321 oustanding / overdue просрочие
1322 out of court settlement извънсъдебно споразумение
1323 outflow (cash) for basic activity плащания за основна дейност
1324 outflow of stocks изразходване на материални запаси
1325 outlay капитални разходи
1326 out-of-pocket expenses преки извънредни разходи
1327 outsourced vendors външни доставчици
1328 outsourcing външно финансиране
1329 outsourcing company външен изпълнител
1330 outstanding неиздължен, неизплатен
1331 outstanding arrears неиздължени /неизплатени/ вноски
1332 outstanding arrears of interest and principal просрочени лихви и главница
1333 outstanding balance остатъчно салдо
1334 outstanding claims provisios резерви за изплащане на щети/резерв за предстоящи плащания (застраховане)
1335 outstanding guarantees издадени (неприключени) гаранции
1336 outstanding receivables просрочени вземания
1337 outstanding total amount обща неиздължена сума
1338 outward (insurance) пасивно застраховане
1339 over the previous/prior year в сравнение с предходната година
1340 overdrawn tax надвнесен данък
1341 overdue просрочвам, просрочие
1342 overdue bank loans payable задължения по просрочени банкови заеми
1343 overdue foreign currency loans to enterprises заеми на предприятия във валута в просрочие
1344 overdue interest/interest in arrears лихва просрочена
1345 overdue loans просрочени заеми
1346 overdue loans to individuals заеми на граждани в просрочие
1347 overdue payments просрочени плащания
1348 overdue short-term loans краткосорчни заеми в просрочие
1349 overheads допълнителни разходи
1350 overindebtedness свръхзадлъжнялост
1351 overinsurance надзастраховане
1352 override отменям (решение)
1353 overrun преразход
1354 overstating завишаване
1355 over-the-counter securities market извънборсов капиталов пазар
1356 overview въведение
1357 own chart of accounts индивидуален сметкоплан
1358 own debenture bonds purchased back изкупени собствени облигации
1359 own debentures bought back изкупени собствени облигации
1360 own financial statement самостоятелен счетоводен отчет
1361 own shares bought/purchased  back изкупени собствени акции
1362 owner's account сметка на собственика
1363 owner's equity собствен капитал
1364 packaging materials амбалажни материали
1365 paid-in (paid-up) capital изплатена част от акционерен капитал; внесен капитал
1366 panel кръгла маса
1367 panellist участници в/на кръгла маса
1368 par value номинал
1369 par value of share (also: face value; nominal value) номинална стойност на акция
1370 partial destruction частично погиване
1371 participating interest; participations съучастие
1372 partition делба (недв. имот)
1373 partnership limited by shares командитно дружество с акции
1374 patents, licenses, concessions, knowhow, trademarks патенти, лицензии, концесии, ноу-хау, фирмени (търговски) марки
1375 pawned stock винкулирани акции
1376 pay a token 1 USD продаден/купен за 1 долар
1377 pay in addition доплащане
1378 payable to the budget задължения към бюджета
1379 payables due разчети по предстоящо плащане
1380 payables for participating interests задължения за съучастия
1381 payables of commercial credits received задължения по получени търговски заеми
1382 payables related to participation investments задължения, свързани с участия
1383 payables/creditors задължения
1384 payment внасяне
1385 payment of premium плащане на премията
1386 payment order писмено нареждане
1387 payment system платежна система
1388 payments издадени преводи (с-ки разчети)
1389 payments made by DSK издадени преводи от ДСК
1390 payroll счетоводна ведомост
1391 payroll costs разходи за заплати на персонала
1392 PC desktop настолни компютри
1393 penalties received приходи от неустойки
1394 penalty неустойка
1395 penalty interest наказателна лихва
1396 pending amount неизплатена/дължима сума
1397 pending claims висящи производства
1398 pending litigation неприключили съдебни дела
1399 pending payment бъдещи плащания
1400 pension fund balances остатъци на пенсионни фондове/пенсионни остатъци
1401 pension reserves пенсионни резерви
1402 performance изпълнение
1403 performance bonds гаранции за изпълнение
1404 performing loans обслужвани кредити
1405 performing principle редовен дълг
1406 period of delay срок на забава
1407 period of intended reliance изпитателен срок
1408 permanent differences постоянни разлики
1409 permanent diminution of the value of each investment трайно обезценяване на стойността на инвестициите
1410 permanent fall in value постоянно намаляване на стойностите
1411 permanent funds of State Budget financed enterprises капитал в бюджетните предприятия
1412 personal income taxes разчети за данъци върху доходи на физически лица
1413 personnel costs заплати
1414 pervasive loss of audit trail значително затрудняване на/при документирането на одита
1415 petition заявление
1416 petitioner молител
1417 petty cash advances наличности в подотчетните лица
1418 petty cash advances подотчетни лица
1419 physical volume and value натурални и стойностни измерители
1420 place of management място на управление
1421 placements предоставени ресурси
1422 placements with foreign banks пласирания в чуждестранни банки
1423 placements with, loans and advances to banks вземания от банки, предоставени ресурси и кредити на банки
1424 plaintiff ищец
1425 plan events планирам мероприятие
1426 planned budget план-сметка
1427 plant and equipment машини, съоръжения и оборудване
1428 plant and machinery машини и съоръжения
1429 PLC /Public Limited Company/ дружество с ограничена отговорност
1430 pledge залог
1431 pledge agreement on receivable споразумение за залог относно вземане
1432 pledged as collateral заложени като обезпечение
1433 policy acquisition costs аквизационни разходи по полици
1434 policy limit лимити по полица
1435 pooling of interest метод на обединяване на участие
1436 position of the bank процесуално качество на банката (юр.при искове)
1437 positive goodwill положителна търговска репутация
1438 post to profit/income for the current year (reintegrate) отнасям към приход за текущата година (реинтегрирам)
1439 postal order пощенски запис
1440 posting accounts разнасяне по сметки
1441 potential losses arising from sale and purchase commitments потенциални загуби от задължения, свързани с покупки и продажби
1442 powers правомощия
1443 practically arisen конкретно възникнали
1444 pre-defined user profile предварително подготвени профили за потребителя
1445 preferred shares привилегировани акции
1446 preliminary agreement подготвителен договор
1447 premium надбавка
1448 premium price цена по-висока от номиналната
1449 premium provisions премиен резерв
1450 premium received инкасирани премии
1451 premium reserves премийни резерви
1452 premiums written сключени премии
1453 prepaid expenses РБП
1454 prepayments предоставям аванси
1455 pre-tax profit счетоводна печалба
1456 prevention of damages предотвратяване на вреди
1457 primary accounting documents първични счетоводни документи
1458 primary market първичен пазар
1459 prime cost/product cost/cost себестойност
1460 principal главница
1461 prior period losses непокрита загуба от минали години
1462 prior year retained loss непокрита загуба от минали години
1463 prior/preceding years предходни години
1464 priority of content over form предимство на съдържанието пред формата
1465 private notary частен нотариус
1466 pro rate method пропорционален метод
1467 proceedindg съдопроизводство
1468 proceeds постъпления
1469 proceeds from issuance of shares постъпления от емисии на акции
1470 proceeds from loan drawdawn постъпления от заеми
1471 processing заготовка
1472 procurator прокурист
1473 product safety безопасност на стоките
1474 production capacity (also: plant capacity, work capacity ) производствена мощност
1475 production cost себестойност
1476 production overheads непреки производствени разходи
1477 productive and draught animals продуктивни и работни животни
1478 products продукция
1479 products from development activities продукти от развойна дейност
1480 products in safekeeping продукция на отговорно пазене
1481 products in store продукция на склад
1482 products on consignment продукция на консигнация
1483 professional secrecy служебна тайна
1484 profit and loss account отчет за приходите и разходите; сметка финансови резултати
1485 profit and loss at insolvency and liquidation резултат при несъстоятелност и ликвидация
1486 profit before taxation печалба преди данъци
1487 profit on disposals of tangible assets приходи от продажба на материални активи
1488 profit on opeations (trading profit) печалба от дейноста
1489 profit on sale of property печалба от продажба на недвижими имоти
1490 profit tax данък печалба
1491 profit tax payable разчети за данък върху печалбата
1492 profit/(loss) before taxation печалба/(загуба) преди данъци
1493 proforma проформа
1494 progress payments задължения изплащани на етапи
1495 promisory note запис на заповед
1496 promotional goods реклмни материали
1497 properties held for resale собственост за препродажба
1498 property company фирма за недвижими имоти
1499 property damage имуществени щети
1500 protocol of findings констативен протокол
1501 prototypes, models, pilot intallations образци, модели, опитни инсталации
1502 provision разпоредба, клауза
1503 provision for incurred but not reported claims резерв за възникнали, но неотчетени щети
1504 provision for loan and loss разходи за провизии за покриване на рискови експозиции
1505 provision for urgent and incidental expenses резерв за неотложни и непредвидени разходи
1506 provision made формиране на провизии
1507 provisional / contingent billing условно фактуриране
1508 provisions разпоредби
1509 provisions accrued on receivables начислени провизии за вземания
1510 provisions accrued/allocated начислени провизии
1511 provisions for liabilities and charges резерв за покриване на предстоящи плащания
1512 provisions for off-balance liabilities провизии за покриване на задбалансови ангажименти
1513 provisions for risk assets провизии за покриване на рискови активи
1514 provisions for trade receivables провизии за вземания от продажби
1515 prudence предпазливост (счетоводен принцип)
1516 public offering публично предлагане
1517 purchase cost цена на придобиване; конкретно определена цена (себестойност) по доставени партиди
1518 purchase ledger (purchases daybook) регистър "дневник на покупките" за ДДС
1519 purchase recites разписки за покупки
1520 purchases доставки
1521 purport претендирам
1522 purpose of an accounting transaction основание за извършване на стопанска операция
1523 pursuant to съгласно; на основание на
1524 qualified opinion становище с резерви
1525 qualify a report заверявам отчет в качеството на одитор
1526 quary справка-декларация
1527 quick ratio коефициент за бърза ликвидност
1528 quota (property) идеална част (недвижимо имущество)
1529 raise up funds набирам (капитал)
1530 rationale обосновка
1531 ratios for asstes turnover показатели за обръщаемост на активите
1532 ratios for dynamics показатели за динамика
1533 ratios for efficiency показатели за ефективност
1534 ratios for financial and accounting analysis показатели за финансово-счетоводен анализ
1535 ratios for financial independence показатели за финансова автономност
1536 ratios for liquidity показатели за ликвидност
1537 ratios for profitability показатели за рентабилност
1538 ratios for receivables and payables показатели за вземанията и задълженията
1539 ratios for structure показатели за структура
1540 ratios for turnover of stocks показатели за обръщаемост на материалните запаси
1541 raw materials материали, продукция и стоки
1542 raw materials and supplies суровини и материали
1543 raw materials; stocks материали
1544 raw, direct and indirect material inputs (after deducting recyclable waste) and finished components отпуснати за нуждите на производството суровини, основни и спомагателни материали (след приспадане на използваемите отпадъци) и готови изделия за комплектуване
1545 real assets реални активи
1546 real rate действителна лихва
1547 realize investment/profit реализирам инвестиция/печалба
1548 realize profit реализирам печалба
1549 realized revaluation reserve of fixed assets реализиран преоценъчен резерв от отписване на ДМА
1550 realized upon sale of securities реализирани от продажба на ценни книжа
1551 reasonable assurance достатъчна увереност
1552 reasonableness приемливост
1553 rebates рабати
1554 receipts получени преводи (с-ки разчети)
1555 receipts in DSK получени преводи в ДСК
1556 receivable on litigation съдебно вземане
1557 receivables from banks вземания от банки
1558 receivables from employees related to mark-up of the cost of shortages вземания, свързани с ценови разлики от липси и начети
1559 receivables from litigation вземания по съдебни спорове
1560 receivables on investments in other businesses вземания, свързани с участия
1561 receivables on subscribed shares вземания по записани дялови вноски
1562 receiver; trustee синдик
1563 recevables from participating interests вземания от съучастия
1564 reclassification прекласификация
1565 reclassify рекласифицирам
1566 recognition признаване
1567 recognize отчитам сума
1568 recognize liability признавам задължението
1569 recognize the substance of transactions отразяване съдържанието на стопанските операции
1570 recognized on an accrual basis признават се на принципа на начисляването
1571 recompute преизчислявам
1572 reconcile the account равнявам сметка
1573 reconciliation равнение
1574 record отчитам
1575 record the payment отчитане на плащането
1576 recourse action обратен иск
1577 recoverable amount възстановима стойност
1578 recoverable timing differences възстановими данъчни временни разлики
1579 recovered capital откупуващи се капиталовложения
1580 recovery събираемост
1581 redemption of loans погасяване на заеми
1582 redemption of share capital право на изкупуване на акционерен капитал
1583 redemption of shares обратно изкупуване на акции
1584 redundances излишъци
1585 redundant capital излишен капитал
1586 refer back a case връщам дело
1587 reference препращане
1588 reference (information) справка-декларация
1589 refinancing рефинансиране
1590 refund of excise duties възстановяване на акциз
1591 refundable taxes данъци за възстановяване
1592 refute опровергавам
1593 registered capital основен капитал
1594 registered office адрес (на търговеца, фирмата, на управлението)
1595 registered persons регистрирани лица
1596 Registered Pledges Act Закон за особените залози
1597 registered share поименна акция
1598 registers регистри
1599 registration вписване
1600 regular loan обикновен кредит
1601 regulation наредба; правилник; постановление
1602 regulations правилник за работа
1603 regulative/statutory interest законова лихва
1604 regulatory base нормативна база
1605 regulatory documents нормативни документи
1606 reinsurance agents разчети с презастрахователи
1607 reinsurance recoverable losses paid възстановяеми презастрахователни щети
1608 reintegrated provisions on currency cash and nostro реинтегрирани провизии по парични средства и ностро сметки във валута
1609 reintegration of provisions into the profit отнасяне на провизии към печалбата
1610 related parties свързани лица
1611 related parties disclosures оповестяване на свързани лица
1612 related parties trade receivables разчети със свързани лица по продажби
1613 related parties transactions сделки между свързани лица
1614 related to assets/income обвързани с активите/ с приходите
1615 relative share относителен дял
1616 released реинтегрирани
1617 released loan loss provisions освободени провизии за загуби по кредити
1618 released reserves освободени резерви
1619 reliability достоверност
1620 remedial изравнителна, изправителна (опреация; действие)
1621 remittance превод на пари, вноска, преведена сума
1622 remittance advice авизо за банков превод
1623 render an opinion on the FS изразява мнение относно счетоводния отчет
1624 renegotiated предоговорен
1625 renewal premium подновени премии
1626 reorganization plan план за оздравяване
1627 repay погасявам
1628 repayment schedule погасителен план
1629 repealed regulation отменен правилник
1630 replacement cost цена на заменяемите стоки; разходите за подмяна
1631 replacement price цена на заменими стоки
1632 report as liabilities отчитам в пасива
1633 Report on factual findings Доклад за констатации
1634 report/state отчитам
1635 report; reported посочвам; посочени
1636 reported date дата на счетоводния отчет
1637 reported item отчетен обект
1638 reporting currency отчетна валута
1639 representation letter представително писмо
1640 representative expenses представителни разходи
1641 representatives stores фирмени магазини
1642 repurchase agreement договор за обратно изкупуване
1643 request for proposal заявка за подаване на оферти
1644 required provisions необходимите провизии
1645 requirements реквизити (счетоводни и данъчни)
1646 requisite of an accounting document реквизит на счетоводен документ
1647 resale of agricultural products приходи от продажби на изкупени селскостопански произведения
1648 resale of goods for resale приходи от продажби на стоки
1649 research and development costs продукти на развойна дейност
1650 reselling in short-term краткосрочна продажба
1651 reserve fund резервен/запасен фонд
1652 reserves резерви
1653 residual value остатъчна стойност
1654 responsible to … отговорен пред …
1655 restate преизчислявам
1656 restated for any permanent diminution of the value of each investment коригирани с всяко трайно обезценяване на стойностт на инвестициите
1657 restated for the effects of hyperinflation преизчисления за ефекта от свръхинфлация
1658 restatement of value преоценка
1659 restricted cash блокирани парични средства
1660 restrictions: statutory, contractual, exchange control ограничения: законови, договорни, валутни
1661 restructured преструктурирана
1662 restructuring of the loan by discounts with respect to the common conditions for extending loans преоформяне на кредита с отстъпки от обичайните условия на кредитиране
1663 restructuring, reduction, capitalization преструктуриране, редуциране, капитализиране
1664 results from joint operations резултати от съвместна дейност
1665 results of operations резултати от дейността
1666 retail sales приходи от продажби на стоки на дребно
1667 retail trade търговия на дребно
1668 retained earnings/profit неразпределена печалба
1669 retained profit / loss неразпределена печалба/загуба
1670 retained reinsurance amounts задържани резерви на презастрахователи
1671 retention of documents съхраняване на документи
1672 retroactively влиза в сила със задна дата
1673 revaluation diffrences arising as a result of stolen property ценови разлики по липси и начети
1674 revaluation reserve преоценъчен резерв
1675 revaluation surplus излишъци от преоценка
1676 revaluation uplift завишаване от преоценка
1677 revenue (income) accounts сметки за приходи; приходи от продажби
1678 revenue from direct insurance приходи по пряко застраховане
1679 revenue from insurance commissionsand fees приходи от застрахователни комисиони и такси
1680 revenue from insurance of previous years приходи по застраховане от минали години
1681 revenue from insurance premiums приходи от застрахователни премии
1682 revenue from regresses приходи от регреси
1683 revenue from releases insurance reserves приходи от освободени застрахователни резерви
1684 revenue grants финансиране на текущата дейност
1685 revenue recognition признаване на приходи
1686 reversal сторниране; сторно
1687 reverse сторнирам
1688 reverse payment сторно изплащане
1689 revocation of NAS отмяна на НСС
1690 revoke Bank's license отнемане на банков лиценз
1691 revolving loans възобновяеми кредити
1692 revolving underwriting facilities неусвоени и револвиращи кредити
1693 right of claim исково право
1694 right of use право на ползване
1695 right to buy off право на откупуване
1696 risk (also: venture) capital рисков капитал
1697 risk exposures рискови експозиции
1698 risk-free collateral безрискови обезпечения
1699 risks excluded (insurance) изключени рискове (застраховане)
1700 roll-down and forward с по-ниска цена
1701 roll-up and forward с по-висока цена
1702 royalties авторски и лицензионни възнаграждения
1703 run on a midrange server работи на сървър-минимашина
1704 safe custody отговорно пазене
1705 safeguard гаранция, защита, предпазна мярка; опазвам
1706 safety locking devices секретно заключващо устройство
1707 safety vault трезор
1708 salable продаваеми
1709 salaries and wages разходи за заплати
1710 salaries, wages and other remuneration разходи за заплати и други възнаграждения
1711 sale and repurchase agreement споразумения за продажба с клауза за обратно изкупуване
1712 sale at public auction with open bidding продажба на публичен търг с явно наддаване
1713 sale of finished products приходи от продажби на продукция
1714 sale of services приходи от продажби на услуги
1715 sale on loss продажба на загуба
1716 sales приходи от продажби
1717 sales of agricultural products приходи от продажби на селкостопанска продукция
1718 sales of construction products приходи от продажби на строителна продукция
1719 sales of imported goods приходи от продажби на стоки от внос
1720 sales of manufacturing products приходи от продажби на промишлена продукция
1721 sales of merchandise продажба на стоки
1722 sales of transport services приходи от транспортни услуги
1723 sales register (sales daybook) регистър "Дневник за продажбите" за ДДС
1724 sales representative търговски пълномощник
1725 sales revenue печалба/приходи от продажба
1726 scope of activity предмет на дейност
1727 scope of work обхват на дейност
1728 seat седалище
1729 secondary accounting documents вторични счетоводни документи
1730 securities ценни книжа
1731 securities held for dealing purposes ценни книжа в оборотен портфейл
1732 security measures обезпечителна мярка
1733 self-employment insurance самоосигуряване
1734 self-produced materials материали собствено производство
1735 selling and distribution expenses разходи за продажба на продукция
1736 semi-finished products полуфабрикати
1737 semi-finished products manufactured by the enterprise полуфабрикати собствено производство
1738 Senior Deputy Executive Managing Director Заместник главен изпълнителен директор
1739 separate detailed accounts отделно аналитично отчитане
1740 separation отделяне
1741 separation protocol протокол за разделяне (на активи и пасиви)
1742 sequential последователен
1743 serviceability годност за експлоатация
1744 set aside заделям
1745 set aside provisions; determine provisions заделям провизии
1746 set forth заявявам, съобщавам, излагам, тълкувам
1747 set off компенсиране, прихващане
1748 set up a claim against завеждам иск
1749 settlement спогодба
1750 settlement account сетълмент сметка
1751 settlement timing delay закъснение дължащо се на времето за извършване на банкова транзакция
1752 settlements falling due under contracts плащания настъпващи по/в съответствие с договорите
1753 set-up настройка
1754 share (also: stock, subscribed) capital акционерен капитал на фирма
1755 share capital paid in внесен основен капитал
1756 share capital subscribed receivable вземания по записани дялови вноски
1757 share discount account отбиви, свързани с дружествен капитал
1758 share premium премиен резерв
1759 share premium account премии, свързани с дружествен капитал
1760 shareholder's equity; own capital; shareholders' funds собствен капитал
1761 shares акции
1762 shipment confirmation потвърждение на експедиция
1763 shop floor цех
1764 short-term foreign currency loans to enterprises предоставени краткосрочни заеми на предприятия във валута
1765 short-term investments in securities краткосрочни инвестиции в ценни книжа
1766 short-term loans краткосрочни заеми
1767 short-term loans получени краткосрочни заеми
1768 short-term loans to enterprises предоставени краткосрочни заеми на предприятия
1769 short-term marketable securities краткосрочни пазарни ценни книги
1770 short-term receivables краткосрочни вземания
1771 sickness insurance застраховка заболяване
1772 signatory states подписаните държави
1773 significant значими
1774 significant adjustments съществени преизчисления
1775 significant deviations съществени отклонения
1776 significant influence значително влияние
1777 significant interest значително участие
1778 significantly obsolete значително морално остарели
1779 single entry accounting едностранно счетоводно записване
1780 single premium еднократна премия
1781 single trade joint-stock company ЕАД
1782 slow-moving stock застояла стока
1783 social security разчети по социалното осигуряване
1784 social security and welfare разходи за социални осигуровки и надбавки
1785 social security and welfare allowance expenses разходи за социални осигуровки и надбавки
1786 social security payable задължения по социалното осигуряване
1787 software програмни продукти
1788 sole proprietor; sole trader; self-employed entrepreneur ЕТ
1789 sole signing authority on behalf of самостоятелно право на подпис от името на
1790 solvency платежоспособност
1791 solvent платежоспособен
1792 source documents първични счетоводни отчетни доументи
1793 special provision особена разпоредба
1794 specific provisions специфични провизии
1795 stable deposit base стабилна депозитна база
1796 stake (on) залагам
1797 standard exposures редовни експозиции
1798 standard loans редовни кредити
1799 standard routings стандартни технологии
1800 stand-by letters of credit стенд-бай акредитив
1801 state and other public utilities държавни и други комунални услуги
1802 State Budget and extra budget revenue бюджетни и извънбюджетни приходи
1803 State Budget expenses разходи на държавния бюджет
1804 State Budget revenue бюджетни приходи
1805 State Budget revenue for distribution бюджетни приходи за разпределение
1806 state participation държавно участие
1807 State Savings Bank ДСК
1808 stated at cost отчита се по цена на придобиване
1809 stated under equity method представени по метода на собствения капитал
1810 statement expenditure справка за разходи
1811 statement of account извлечение по смекта
1812 statement of claim искова молба
1813 statement of operations отчет за приходи и разходи
1814 statute of limitation of tax liabilities давностен срок (данъчен)
1815 statutory accounts счетоводен отчет по национални стандарти
1816 statutory audit одит по националните счетоводни стандарти
1817 statutory requirements изисквания на бълг. законодателство
1818 statutory reserves общи резерви
1819 Steering Committee консултативен съвет
1820 stipulate определям, уреждам (в договор, нормативен документ)
1821 stock of goods for resale стоки на склад за препродажба
1822 stock price курс на акциите
1823 stock stands high котира се добре
1824 stock-in-trade наличност от стоки
1825 stocks акции; материали; стокови наличности
1826 stocks, shares акции
1827 stocktaking инвентаризация
1828 stop-loss treaty стоплос договор
1829 straight line amortization линеен метод на амортизация
1830 straight-line basis линеен принцип
1831 straight-line depreciation method линеен метод на амортизация
1832 strive to participate стреми се да участва
1833 stеady buildings масивни сгради
1834 subdelegated legislation подзаконови нормативни актове
1835 sub-heading подзаглавие
1836 submission of bid/offer отправяне на предложение
1837 submit a case to court; initiate proceedings against s.o.; sue s.o. завеждам дело
1838 subpara точка
1839 subrogation приходи от регресионни искове
1840 subrogation into the rights of the assured встъпване в правата на застрахования
1841 subscription insurance абонаментна застраховка
1842 subsequent след събитието
1843 subsides and grants приходи от финансирания
1844 subsidiaries дъщерни фирми; подразделения; филиали
1845 subsidies приходи от финансиране за дълготрайни активи
1846 substance over form предимство на съдържанието пред формата
1847 substandard exposures нередовни експозиции
1848 substantive самостоятелен, независим; съществен, важен
1849 substantive материалноправен
1850 sub-total междинен сбор
1851 success fee такса за успешна сделка
1852 succession in title правоприемство
1853 successor in title правоприемник
1854 sum insured застрахователна сума
1855 summarized account синтетична сметка
1856 sundry debtors and creditors разни дебитори и кредитори
1857 sundry off-balance sheet asset accounts разни активни задбалансови сметки
1858 sundry off-balance sheet liability accounts разни пасивни задбалансови сметки
1859 supervisor надзорник
1860 supplementary information допълнителна информация
1861 supplier accounts and related accounts доставчици и свързани с тях сметки
1862 suppliers of goods without a purchase invoice доставчици по нефактурирани доставки
1863 suppliers under special terms доставчици по доставки при определени условия
1864 suppliers under trade credit terms доставчици по търговски кредити
1865 supplies from related parties разчети със свързани лица по доставки
1866 supply capital попълвам регистриран капитал
1867 supporting source documents вторични документи
1868 suretyship insurance застраховка на гаранции
1869 surplaces of other valuables излишъци на други ценности
1870 surplaces of tangible fixed assets излишъци от дълготрайни активи
1871 surplus превишение (излишък)
1872 surplus charge надценка
1873 surpluses of inventories излишъци от материални запаси
1874 surpluses of inventories and other valuables излишъци на активи
1875 surrender value (insurance) откупна стойност
1876 surrenders откупени премии
1877 suspense account транзитна/временна сметка
1878 suspense items преводи за изпълнение (временна сметка)
1879 suspension of interest accrual преустановяване начисляването на лихви
1880 syllabus конспект, план, учебна програма
1881 synergies съгласуване; съвместна, колективна работа
1882 system controls контролни системи
1883 system modules системни модули
1884 take over вливане (поглъщане)
1885 take stock of правя инвентаризация
1886 tangible and intangible fixed assets not owned by the enterprise чужди дълготрайни материални и нематериални активи
1887 tangible fixed assets дълготрайни материални активи
1888 tangible fixed assets in progress разходи за придобиване на дълготрайни материални активи
1889 targeting план
1890 targeting набелязвам
1891 tax administration данъчна администрация
1892 tax and accounting legislation данъчни и счетовдни актове
1893 tax assessment act данъчно облагателен акт
1894 tax audit данъчна ревизия
1895 tax base данъчна основа
1896 tax concession данъчна отстъпка; отстъпен данък
1897 tax credit данъчен кредит
1898 tax depreciation rate данъчна амортизационна норма
1899 tax division (tax office) данъчно подразделение
1900 tax effect данъчен ефект (данъчна временна разлика)
1901 tax expenses разходи за данък
1902 tax liabilities данъчни пасиви
1903 tax liable persons данъчно задължени лица
1904 tax on profits/profits tax данък върху печалбата
1905 tax payer данъчно задължено лице
1906 tax registration данъчна регистрация
1907 tax relating to extraordinary items данък върху извънредни доходи
1908 tax release освобождаване от данъци
1909 tax relief данъчно облекчение
1910 tax return данъчна справка декларация
1911 tax savings икономия от данък
1912 tax subjects данъчни субекти
1913 taxable profit облагаема печалба/данъчна основа
1914 taxable suppliers облагаеми доставки
1915 taxation (charge)/release данъчен приход/(разход)
1916 technical inspection инвентаризация на ДМА
1917 temporary differences временни разлики
1918 temporary tax differences разчети по данъчни временни разлики
1919 tender конкурс
1920 term срок
1921 term deposit срочен депозит
1922 terminal usage използване на терминали
1923 terms of reference задание
1924 territorial tax directorate данъчна териториална дирекция
1925 The bank has satisfactory title to all assets банката има права на собственост върху активите
1926 The Company complies with all contractual agreements that could have material effect on the financial statements in the event of non-compliance Дружеството се е съобразило с всички аспекти на договорите, неспазването на които би се отразило съществено върху счетоводния отчет
1927 The company does not perform any research and development activities Дружеството не извършва научна и развойна дейност
1928 the overall gross margin to sales ratio коефициент на брутната печалба към приходи от продажби
1929 theft and other losses of assets липси на активи
1930 there are no liens or encumbrances on the assets върху активите няма тежести
1931 thin capitalization ниска капитализация
1932 third parties accounts сметки за разчети
1933 third parties financial assets чужди финансови активи
1934 third parties inventories чужди материални запаси
1935 third party liability insurance застраховка "Гражданска отговорност"
1936 threshhold amount пределна сума
1937 through a permanent establishment чрез място на стопанска дейност
1938 time of payment време на плащане
1939 timing differences временни разлики
1940 to the extent they are deemed collectable до размера на тяхната събираемост
1941 toll treatment ишлеме
1942 tolling agreement договор за ишлеме
1943 tort правонарушение
1944 total build-up area разгърната застроена площ
1945 total carrying amount обща отчетна стойност
1946 total equity общо капитал
1947 total generated by operations всички средства в резултат от дейността
1948 trade creditors задължения към доставчици
1949 trade debtors/receivables вземания по продажби
1950 Trade investments are held to protect, facilitate or further support existing business or trading relations Инвестициите се притежават с цел предпазване, улесняване или задълбочаване на съществуващи стопански или търговски взаимоотношения
1951 trade name търговска фирма (име)
1952 trade representative office търговско представителство
1953 trade rival търговска конкуренция
1954 trading time stamps записи за регистриране на сделката при брокера
1955 transaction стопанска операция
1956 transaction team екип по сделката
1957 transactions with currency valuables сделки с валутни ценности
1958 transcript (of the minutes) препис извлечение (от протокол)
1959 transcripts преписи
1960 transfer превеждам
1961 transfer from reserves пренесено от резерва
1962 transfer of profits разпределение на приходите
1963 transfer of rights прехвърляне на права
1964 transformation of enterprises преобразуване на предприятия
1965 transformation of the financial statements трансформиране на счетоводния отчет
1966 transitional and final provisions преходни и заключителни разпоредби
1967 translate преизчислявам
1968 translate in accordance with IAS привеждам в съответствие с МСС
1969 translation gains положителни разлики от преизчисляване
1970 transport and communications транспорт и съобщения
1971 travel assistance помощ при пътуване
1972 travel expenses пътни пари
1973 Treasury отдел "Ликвидност" (в банка)
1974 treasury bonds държавни ценни книжа
1975 treasury stock изкупени собствени акции
1976 treatement of financial statements обсъждане на счетоводен отчет
1977 trial balance оборотна ведомост (също така: ведомост; мемориален ордер; касов ордер)
1978 tripartite тристранен договор
1979 true and fair picture вярно и честно представяне
1980 trustees; suppliers under commissioned  or consignment sale доверители
1981 truthfulness достоверност
1982 try a case гледам дело
1983 turnover обръщаемост
1984 twinning (agreement) разпределение по равно
1985 two-tier двустепенна форма на управление
1986 types of taxes видове данъци
1987 ultimately в крйна сметка
1988 unacceptable неприемливо
1989 unamortized sum неамортизирана сума
1990 unappropriated profit неразпределена печалба
1991 uncalled capital неизплатена част от акционерен капитал
1992 unchallengeable receivables неоспоримо вземане
1993 uncollectable claim несъбираемо вземане
1994 uncondtional claim безусловно вземане
1995 unconsolidated subsidiaries неконсолидирани дъщерни дружества
1996 under article по член…
1997 under equity method по метода на собствения капитал
1998 under receivership под особен надзор
1999 under the purchase method по метода на покупко-продажбата
2000 under toll agreement на ишлиме
2001 underinsurance подзастраховане
2002 underlying основни, съществени, залегнали в основата на
2003 undertaking мероприятие
2004 underwriting expenses застрахователни разходи
2005 undistributed prior (year) period profit неразпеделена печалба от минали години
2006 undistributed profit неразпределена печалба
2007 unearned premium provision пренос-премиен резерв
2008 unemployment fund фонд професионална квалификация и безработица
2009 unified registration number ЕГН
2010 unincorporated partnerships неперсонифицирани дружества
2011 unit of production производствена единица
2012 unmatched maturities несъвпадение на падежите
2013 unmerited gain неоснователно забогатяване
2014 unqualified opinion одиторско мнение без квалификации
2015 unquoted securities некотирани ценни книжа
2016 unreconciled items неизравнени и неуточнени суми по преводи
2017 unrecoverability of loans невъзвращаемост на кредити
2018 unrecoverable loans несъбираеми заеми
2019 unregistered persons нерегистрирани лица
2020 unremitted part of those earnings непреведена част от тази печалба
2021 unrevocable VAT ДДС без право на данъчен кредит
2022 unserviced loans необслужвани кредити
2023 unutilized part of the loan неусвоена част от кредита
2024 upgrade of assets обновяване на активите
2025 upon receipt при получаване
2026 USAID Агенция на САЩ за международно развитие
2027 valid insurance действаща застраховка
2028 value added tax разчети за данък върху добавената стойност
2029 value date вальор
2030 valuer оценител
2031 VAT recoverable ДДС за възстановяване
2032 vehicles транспортни средства
2033 vendor доставчик
2034 verifying преглед
2035 versus party насрещна страна
2036 vest (to vest rights in sb, to vest sb with rights) давам, възлагам (права на)
2037 viability жизнеспособност
2038 viable обещаващ (план)
2039 voidability of incorporated company недействителност на учредено дружество
2040 wages and salaries заплати и възнаграждения
2041 wages and salaries payable задължения към персонала
2042 WAN мрежа
2043 warehouse warrant складов запис
2044 warehousing стокови запаси
2045 warranties варанти
2046 watch система за наблюдение на пазара (борса)
2047 watch exposures експозиции под наблюдение
2048 weight factor тегловен коефицент
2049 weighted average средна претеглена
2050 weighted average cost for the reported period средна претеглена цена (себестойност) за отчетния период
2051 well performing loans редовни кредити
2052 wholesale приходи от продажби на стоки на едро
2053 wholesale trade търговия на едро
2054 whole-sale warehouses складове на едро
2055 wire payment безкасово плащане
2056 wire transfers телеграфни преводи
2057 withholding tax данък за удържане
2058 within the meaning of this regulation/law по смисъла на тази наредба/закон
2059 without prejudice без ущърб на правата или исканията на някого
2060 without prejudice to the solution of the question без да се предрешава въпросът, без това да влияе на разрешаването на въпроса
2061 without qualified opinion без резерви
2062 work in progress незавършено производство
2063 work paper работни документи
2064 working (also:current, circulating, floating, fluid, productive, rolling  ) capital оборотен капитал
2065 working capital оборотни средства; оборотен капитал
2066 workstation работна станция
2067 writ of execution изпълнителен лист
2068 write down of investments обезценка на инвестиции
2069 write-offs for bad debts отписване на несъбираеми вземания
2070 writs присъдени вземания
2071 written insurance сключени застраховки
2072 written procedures писмени процедури
2073 year end monetary rates парични курсове в края на годината
2074 youg and fattening live stock млади животни и животни за угояване

设为首页 | 加入收藏 | 昂纲搜索

All Rights Reserved Powered by 文档下载网

Copyright © 2011
文档下载网内容来自网络,如有侵犯请和我们联系。tousu#anggang.com
返回顶部